Contact

B-phine shop
Peggy Verstraeten
Grote Hemmenweg 121
3520 Zonhoven
België
T. 0032 471 02 72 28
Email: info@b-phine.be

Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens
B-phine wellness
Peggy verstraeten
Grote Hemmenweg 121, 3520 Zonhoven
E-mail: Info@b-phine.be
Tel. 0471 02 72 28
BTW: BE 0567 652 611

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van B-phine wellness een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Grote Hemmenweg 121, 3520 Zonhoven. BTW BE 0567 652 611, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van B-phine wellness houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door B-phine wellness aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
De prijs wordt vermeerderd met 7,5 euro voor binnenlandse bezorgingen onder de 50 euro. Vanaf 50 euro worden de goederen gratis afgeleverd in België.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden B-phine wellness niet. B-phine wellness is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. B-phine wellness is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door B-phine wellness. B-phine wellness kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen
De bestelling van een product in onze webshop verloopt als volgt:
1. U klikt een artikel naar keuze aan
2. Kies het gewenste aantal
3. Klik op “In winkelmand”
4. Nu kunt u verder winkelen of afrekenen
5. Hier kunt u ook kiezen voor de betalingsmethode
6. Klik op betalen en reken af
7. Uw goederen worden binnen de 2 werkdagen volgend op de betaling bij u bezorgd
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
· via bancontact
· via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE 27 1431 0000 4273

De producten die via deze e-commerce website van B-phine wellness worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door
B-phine wellness.
B-phine wellness is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door via een aangetekend pakket bij B Post. Wanneer de bestelling minder dan 50 euro bedraagt wordt hiervoor 7,50 euro in rekening gebracht.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk worden gemeld aan B-phine wellness. In geval van het versturen van breekbare goederen zijn wij, van B-phine wellness, niet verantwoordelijk voor beschadigingen of breuk.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de B-phine wellness was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van B-phine wellness.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij B-phine wellness.
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.
Om hygiënische redenen kunt u lichaams- en haarproducten niet retourneren.
OOK ARTIKELEN IN SOLDEN (in vermindering) aangekocht kunnen niet geretourneerd worden.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant B-phine wellness gelegen te Grote Hemmenweg 121, 3520 Zonhoven met telefoonnummer 0471 02 72 28 en met het e-mailadres info@b-phine.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan B-phine wellness heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan B-phine wellness. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De portkosten die B-phine wellness maakte om het pakket toe te sturen zullen van het terug te storten bedrag naar de klant worden afgetrokken bij retournering.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt
B-phine wellness zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal B-phine wellness alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat B-phine wellness op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan B-phine wellness wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door B-phine wellness geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
B-phine wellness betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

· de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop B-phine wellness geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
· de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
· de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
· de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
· de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
· overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
· de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Commerciële garantie
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de B-phine wellness klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan B-phine wellness.
Bij vaststelling van een gebrek moet de klant […] zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van B-phine wellness is bereikbaar op het telefoonnummer +32 471 02 72 28, via e-mail op info@b-phine.be of per post op het volgende adres B-phine wellness, Grote Hemmenweg 121, 3520 Zonhoven. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan B-phine wellness – Grote Hemmenweg 121 – 3520 Zonhoven – info@b-phine.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en):
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 B-phine shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel